Přijímací řízení

 

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo po náhradním termínu

ZDE

 


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
do 3letých oborů a nástavbového oboru (dálková forma)

více informací naleznete ZDE

 

 


                   

Vzor odvolání - nezletilý uchazeč v DOCX (odvolává se zákonný zástupce uchazeče)

Vzor odvolání - nezletilý uchazeč v PDF (odvolává se zákonný zástupce uchazeče)

Vzor odvolání - zletilý uchazeč v DOCX (odvolává se uchazeč)

Vzor odvolání - zletilý uchazeč v PDF (odvolává se uchazeč)

 

Napoprvé to nevyšlo...co dál?
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do jednotlivých oborů vzdělání vzdělávací nabídky školy.

Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání jsou stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví  podrobnosti  o  organizaci  přijímacího  řízení  ke  vzdělávání   ve  středních školách.

Součástí kritérií je přehled oborů vzdělání se stanovenými nejvyššími počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

 

Přihláška se podává na předepsaném formuláři, který stanovuje MŠMT. Formulář přihlášky se stažení naleznete spolu s kritérii níže. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo na PC a:

1) odeslat v listinné podobě na adresu : SŠ SOG, Velká 3, 503 41 Hradec Králové

2) vhodit do schránky na budově školy tamtéž

3) předat osobně v sekretariátu školy (přízemí vlevo) na uvedené adrese, a to od 14. února 2022

vždy pouze v pondělí od 7,30 do 17,30 hod nebo ve středu od 7,30 do 15 hod.

Pokud potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek i k samotnému přijímacímu řízení, doporučujeme navštívit web: https://prijimacky.cermat.cz/

Přihlášku je třeba doručit škole do 1. března 2022 (toto je zároveň poslední datum podání k přepravě, pokud nebudete předávat přihlášku osobně).

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – nezapomeňte v přihlášce uvést:

 

  • zvolený obor (u oboru Kuchař-číšník nutno vyznačit zvolené zaměření = Kuchař nebo Číšník nebo Kuchař, číšník); u oboru Podnikání nutno zaškrtnout v záhlaví přihlášky denní nebo dálkovou  formu.

 

  • ke všem oborům vzdělání se vyžaduje lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti k vyznačenému oboru (nepožadujeme pouze u oborů Sportovní management a Podnikání) – potvrzení na přihlášce nebo přiložení lékařského posudku

 

  • speciální vzdělávací potřeby k JPZ u oborů s maturitní zkouškou je třeba přiložit v originále spolu s přihláškou (vydává ŠPZ na předepsaném formuláři) – pozdější akceptace není možná !

 

  • pro zasílání korespondence k PŘ je nutné správně vyplnit adresu trvalého pobytu nebo adresu pro doručování (= kde si jste poštu reálně schopni převzít) – opětovně nezasíláme !

 

  • čitelně hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce a uvést platný kontakt tel., email

 

  • pokud není uchazeč ze ZŠ – do poznámky vedle klasifikace uvést, kde v době podání přihlášky studuje (název školy + obor) nebo kde je (ÚP, zaměstnání apod.)

 

  • vyplnit vše na platném formuláři přihl. (ke stažení níže) na obou stranách = všichni uchazeči na 2. straně přihlášky vyplňují vysvědčení nejčastěji 8. a 9. tř. ZŠ (příp. 7. a 8. tř. ZŠ) včetně chování, u nástavbového oboru vyplní 1. a 2.pololetí 2.ročníku a 1. pololetí 3. ročníku včetně chování; uvedete příslušný školní rok a pololetí zapsaného hodnocení;  uchazeči, kteří jsou již mimo ZŠ (SŠ) doloží navíc ověřené kopie uvedených vysvědčení + podpisem pod známkami na přihlášce potvrdí správnost uvedených údajů

 

  • podpis uchazeče i jeho zákonného zástupce na přední straně přihlášky

 

 

         Nedostatky v přihlášce mohou být důvodem pro přerušení správního řízení, ev. pak nebude

         Možné zařadit přihlášku řádně do 1. kola přijímacího řízení.

 

 

Termíny konání přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

         1. termín = úterý 12.dubna 2022 (náhradní termín úterý 10.května 2022)

2. termín = středa 13.dubna 2022 (náhradní termín = středa 11.května 2022)

                             (obory vzdělání Sportovní management, Kosmetické služby, Hotelnictví a cestovní ruch,

                              Fotograf, Podnikání denní i dálková forma)

 

Školní přijímací zkouška:

                          obor vzd. Sportovní management = v den konání JPZ na naší škole

                          obor vzd. Fotograf = v den konání JPZ na naší škole

                          obor vzd. Aranžér = 22.dubna 2022 a 25. dubna 2022

 

Od 14. března 2022 budou postupně odesílány na uvedenou adresu trvalého bydliště (doručovací adresu) informace k přijímacímu řízení nebo pozvánka na školní nebo jednotnou přijímací zkoušku (u oborů s JPZ lze odesílat až po zpřístupnění pozvánky v CERMATu).

Uchazeči o studium do jednotlivého oboru vzdělání budou seřazeni sestupně podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení – míru úspěšnosti určuje zisk vyššího bodového hodnocení (1.místo = nejvyšší) a přijímáni až do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny v budově sídla školy na veřejně přístupném místě bezprostředně po ukončení hodnocení příslušného kola PŘ do příslušného oboru vzdělání a na webu školy www.sssoghk.cz v termínech uvedených v zaslaných informacích-pozvánkách.

 

V jednotlivých kolech bude přijat vždy maximálně možný počet uchazečů.

 

Pokud bude uchazečem osoba, která není státním občanem ČR a získala předchozí vzdělání (základní, střední) v zahraniční škole (§20 zákona 561/2004 Sb. v platném znění), pak při přijímacím řízení znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola  u těchto osob prezenčně rozhovorem. V případě, že neprokáže znalost vyučovacího jazyka v oblasti ústního a písemného projevu, nebude ke vzdělávání takový uchazeč přijat.

Tento uchazeč  doloží spolu s přihláškou předcházející vzdělání v originálním  znění vysvědčení      z posledních dvou ročníků (ověřené kopie) a úředně ověřené překlady těchto vysvědčení; nostrifikaci v případě, že již bylo dosaženo stupně vzdělání (základní, střední aj.). Současně v případě, že se jedná o uchazeče, který má absolvovat JPZ, předloží spolu s přihláškou žádost o nekonání testu z českého jazyka a literatury.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči v zákonem stanovené lhůtě bezprostředně po ukončení hodnocení daného kola přijímacího řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí bude pouze oznámeno zveřejněním a zaznamenáno do správního spisu o přijímacím řízení (neodesílá se).

 

 

odkaz na:

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Dálkové studium - rozpis konzultací 2022/23 - zveřejněno 26.05.2022
Přečíst více…
Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo po náhradním termínu - zveřejněno 18. 05. 2022
Přečíst více…
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - zveřejněno 10. 05. 2022
Přečíst více…