Kdo jsme

Historie a současnost SŠSOG

Z historie školy

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1. července 2007 sloučením dvou hradeckých škol - SOU obchodního a SOU služeb a dalším sloučením 1. 7. 2018 se SŠ potravinářskou ve Smiřicích. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Původní školy mají dlouholetou tradici.

První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19. století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech.

SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30. letech 20. století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory.

Po sloučení škol došlo k rozšíření nabídky oborů učebních i maturitních.

Kdo jsme dnes

Teoretická výuka probíhá na dvou budovách v Hradci Králové (Velká a Truhlářská ulice) a na jedné budově ve Smiřicích. Praktická výuka pak na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a v Černožicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání.

Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva daným školním vzdělávacím programem, který je pro školu plně závazný. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru.

Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle a výchovný koncert ve smiřické kapli. Spolupracujeme s dětským domovem v Sedloňově. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance.

Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o Střední školu služeb ve Vizovicích, SOU Prešov, gastronomické školy z Dolnoslezského vojvodství a gastronomické školy v našem kraji. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme.

Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

Zaujali jsme tě?

Zjisti, proč studovat na naší škole
Přečti si všechny důvody