Školní poradenské pracoviště


Mgr. Renata Nehybová

výchovná poradkyně

nehybovar@sssoghk.cz

+420 702 263 700
Konzultační hodiny: dle individuální domluvyStandardní činnosti pracoviště

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených PO
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Poradenské služby, metodická pomoc ostatním vyučujícím při vzdělávání žáků se SVP
 • Kariérové poradenství – informační a poradenská podpora
 • Podpora vzdělávání nadaných žáků
 • Předcházení všem formám rizikového chování
 • Vyhodnocování účinnosti preventivního programu
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Participace na přípravě přijímacích zkoušek
 • Intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků nebo třídních kolektivů
 • Práce výchovné komise
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného sociokulturního prostředí
 • Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků 
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se ŠPZ

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí


Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz