Operační program Jan Amos Komenský

Antonín HrochProjekty

JAK

Registrační číslo projektu dle MS2021+:  CZ.02.02.XX/00/22_003/0003375

 

  1. Účel dotace

Účelem dotace je:

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

  1. Lhůta pro splnění účelu dotace

Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 12. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2025

  1. Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 000 669 Kč

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/12/OP-JAK_obecna-brozura-2022_verze-na-web.pdf