Prodavač

Obor: RVP 66-51-H/01 Prodavač

ŠVP – Specialista prodeje

 

Délka vzdělávání Tříleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s výučním listem
Ukončení vzdělávání Závěrečná zkouška skládající se z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

 

Organizace výuky: týdenní cykly, střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem.

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o přijetí k nástavbovém studiu zakončenému maturitní zkouškou.

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK.

 

Teoretická výuka


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie a odborné předměty: ekonomika, daňová evidence, obchodní provoz, administrativa, propagace, aplikovaná psychologie, zbožíznalství a odborný výcvik.

Cílem je poskytnout poznatky z oblasti prodeje.

 

Odborný výcvik

Praktické vyučování je zajišťováno v odborné učebně a na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent ŠVP Specialista prodeje se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven.

Absolvent umí připravit zboží k prodeji, vystavit zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Umí poskytnout různé služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu, tj. předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy, provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. Kromě toho absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé a jemné motoriky).

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…