Číšník

Obor: RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

ŠVP – Číšník

 

Délka vzdělávání Tříleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s výučním listem
Ukončení vzdělávání Závěrečná zkouška skládající se z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

 

Organizace výuky: Týdenní cykly, střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem.

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o přijetí k nástavbovém studiu zakončenému maturitní zkouškou.

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK.

 

Teoretická výuka

Kmenová budova – Velká.


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk – anglický a druhý cizí jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie a odborné předměty: ekonomika, potraviny a výživa, technologie, stolničení a odborný výcvik.

Cílem je poskytnout poznatky z oblasti gastronomie zaměřené na obsluhu hostů.

 

Odborný výcvik

Probíhá ve škole nebo na smluvních pracovištích školy v Hradci Králové.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro vykonávání práce číšníka v odbytových střediscích, částečně se může uplatnit i na úseku výroby. Ovládá pravidla a techniku obsluhy v různých střediscích, základy přípravy pokrmů. Uplatní se při výkonu povolání především v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících vzdělávacích programů a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými odbornými školeními a specializačními kurzy.

Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž

páteře.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin

(poruchy hrubé a jemné motoriky).

9a.Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a

kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…