Hotelnictví

Obor: RVP 65-42-M/01 Hotelnictví

ŠVP – Hotelnictví a cestovní ruch

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                              Český jazyk a literatura

                              volitelné zkoušky:

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

Profilová část:

                           Hotelnictví – ústní zkouška

                           Průvodcovství – písemná zkouška

                           Maturitní práce z odborných předmětů (s ústní obhajobou)

Nabídka nepovinných zkoušek:  

                           Ekonomika – ústní zkouška

                           Odborný cizí jazyk – ústní zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Velká


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk –

anglický a druhý cizí jazyk – ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie, odborné předměty: ekonomika, účetnictví, management, marketing, základy práva, administrativa, potraviny a výživa, technologie, stolničení, hotelový provoz, cestovní ruch, průvodcovství a učební praxe.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve III. a IV ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve III. a IV. ročníku seminář cizího jazyka.

Učební praxe: I. + II.r. se zaměřením na práci číšníka a práci v kuchyni, ve IV. ročníku na přípravu k vykonání profilové části maturitní zkoušky. 

Souvislá odborná praxe: je zařazena v prvním až třetím ročníku koncem školního roku. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

V prvním a druhém ročníku po dobu 3 týdnů to jsou odbytová a výrobní střediska, ve třetím ročníku může být i hotelová recepce nebo cestovní kancelář, případně průvodcovská služba. Ve III. ročníku se 5 dní odborné praxe uskuteční během školního roku se zaměřením na společenská setkání a práci průvodce.

 

Pro studium je při jeho zahájení nezbytné předložení Průkazu pro pracovníka v potravinářství, který vydá příslušný dětský nebo praktický lékař. Podmínkou k účasti na praktickém vyučování je jednotné oblečení.

 

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž

páteře.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin

(poruchy hrubé a jemné motoriky).

9a.Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a

kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Dny otevřených dveří 2022/23 - zveřejněno 08. 09. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Dálkové studium Podnikání - rozpis kunzultací pro školní rok 2022/23 - zveřejněno červen 2022
Přečíst více…