Dlouhodobý plán EVVO SŠ služeb, obchodu a gastronomie

Cíle výuky EVVO: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

EVVO bude realizována kombinací následujících forem:

  • povinný předmět Základy ekologie
  • průřezové téma Člověk a životní prostředí v předmětech, které s tímto tématem souvisejí
  • část výuky bude v terénu

 

Hlavním cílem EVVO jsou znalosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které žákům umožní pochopit základní principy trvale udržitelného života.

Dílčí cíle

1. cíl: žák porozumí základním ekologickým pojmům, koloběhu látek a energie, uvědomuje si jak snadno může dojít k narušení přírodní rovnováhy.

2. cíl: žák pochopí souvislosti mezi abiotickými a biotickými podmínkami života, jejich vzájemné působení na planetě, ale také v regionu.Uvědomí si, jak znečištění vody, vzduchu a půdy ohrožuje naše zdraví a životní prostředí, dokáže se orientovat v základních informacích o znečištění.

3. cíl: žák porozumí vlivům lidské činnosti na krajinu, ocení hodnotu místa a svého domova.

4. cíl: žák pochopí jak postupně člověk ovlivňoval přírodu a uvědomí si dopady lidské činnosti na životní prostředí z globálního, ale i regionálního hlediska.

5. cíl: žák pochopí problematiku s odpady a uvědomí si odpovědnost každého jedince za nakládání s nimi.

6. cíl: žák pochopí globální souvislosti, propojenost současného světa a příčiny globálních problémů.

7. cíl: žák má citový vztah k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě.

8. cíl: žák je schopen odpovědného jednání a aktivní a kvalifikované (informované) účasti v ochraně životního prostředí.

9. cíl: žák pochopí vzájemnou souvislost ekonomického a sociálního rozvoje se stavem životního prostředí.

 

Strategie a prostředky k dosažení stanovených cílů

1. Výuka pro všechny žáky

EVVO bude realizována kombinací následujících forem:

  • povinný předmět Základy ekologie
  • průřezové téma Člověk a životní prostředí bude zařazeno do následujících předmětů: chemie, biologie, společenské vědy, informační technologie, praktická výuka (podle oborů)
  • část výuky bude v terénu

2. Personál školy

Průběžně zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti životního prostředí. Pravidelně seznamovat kolegy s různými informacemi z oblasti životního prostředí na obecné, ale i regionální úrovni a vzbudit v nich zájem o danou problematiku. Na škole působí dvě koordinátorky EVVO, které absolvovaly specializační studium pro školní koordinátory.

3. Provoz školy

Výuka ve všech objektech školy, v teoretické výuce a na pracovištích odborného výcviku bude šetrná k životnímu prostředí. 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…
Workshop - kam po základce - zveřejněno 13. 06. 2022
Přečíst více…