Aranžér

Obor: RVP 66-52-H/01 Aranžér

ŠVP – Aranžér

 

Délka vzdělávání Tříleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s výučním listem
Ukončení vzdělávání Závěrečná zkouška skládající se z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

 

Organizace výuky: Týdenní cykly, střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem.

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o přijetí k nástavbovém studiu  zakončenému maturitní zkouškou.

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK.

 

Teoretická výuka

Kmenová budova – Truhlářská.


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie a odborné předměty: ekonomika, aranžování, propagace, písmo, počítačová grafika, dějiny umění, aplikovaná psychologie, odborné kreslení a odborný výcvik.

 

Odborný výcvik

Probíhá v odborné učebně nebo na smluvních pracovištích školy v Hradci Králové.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro vykonávání práce aranžéra při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících vzdělávacích programů a tím může získat střední vzdělání s

maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými odbornými školeními a specializačními kurzy.     

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin

(poruchy hrubé a jemné motoriky).

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění.

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…